Έναρξη σεμιναρίων Β' περιόδου 2018

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, ότι η έναρξη των εκπαιδευτικών του σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, για τα τμήματα που θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, τη Τρίτη 9 Οκτωβρίου για τα τμήματα που θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου για το τμήμα της Τετάρτης και Πέμπτης και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου για τα ταχύρυθμα σεμινάρια.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Κτίριο Κριμπά (παραπλεύρως του πάρκινγκ του ΙΓΕ) την ώρα έναρξης του σεμιναρίου που έχουν δηλώσει

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (19/07/2018)

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ., ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η έναρξη των εγγραφών των σεμιναρίων αγροτικής εκπαίδευσης της Β περιόδου του 2018 αρχίζουν από 27 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου. Τα σεμινάρια που θα ανοίξουν οι εγγραφές είναι Α) Σεμινάρια 120 ωρών: Μελισσοκομία , Επαγγελματική Μελισσοκομία, Αμπελουργία - Οινολογία, Αρωματικά Φυτά, Δενδροκομία, Ελαιοκομία, Ανθοκομία- Κηποτεχνία, Φυτικά Καλλυντικά, Επαγγελματική Κηποτεχνία, Γαλακτοκομία-Τυροκομία, Φυτοθεραπεία- Μελισσοθεραπεία, Βιολογικές καλλιέργειες – Λαχανοκομία κλπ. και Β) Σεμινάρια 80 ωρών: Απεντομώσεις - Μυοοκτονίες, Ξύλο - Ξύλινες κατασκευές, Διαχείριση μικρών Αγροκτημάτων ΝΕΟ, Γεωργικοί Σύμβουλοι κλπ.
Το κόστος των σεμιναρίων διάρκειας 120 ωρών είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 € (Φυτικά Καλλυντικά 250€).
Ακόμα στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής του Ινστιτούτου αποφασίστηκε πως για τη τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο όσοι κατέχουν βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ θα μπορούν να κάνουν χρήση έκπτωσης 25% στα δίδακτρα του σεμιναρίου που θα επιλέξουν.
Επιπροσθέτως, 25% έκπτωση θα δοθεί στους επαγγελματίες παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση κατά την εγγραφή στα σεμινάρια.
Για τις δύο παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι κάλυψης των θέσεων (που αντιστοιχεί στο 10% επί του συνόλου των εκπαιδευομένων του τμήματος).
Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν είτε στον Πύργο Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 27 Αυγούστου 2018, 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΓΕ (www.ige.gr).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ Συστημικός Αριθμός Διακήρυξης: 60170

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ»

Συστημικός Αριθμός 60170

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ        ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η λήψη υπηρεσιών: • Ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης Υλικού •Διαχείρισης και προβολής Ψηφιοποιημένου υλικού (Λογισμικό και εξοπλισμός) •Παρουσίασης ανάδειξης βιβλιοθήκης • Υποστήριξης προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του καθαρού ποσού των ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (80.645,16 €) πλέον ΦΠΑ 24%. Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48160000-7 .

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.ige.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημέρα ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  καθώς και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν :α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.

6.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.( www.promitheus.gov.gr). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28  Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.)

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3  Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

8.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε 2% της ενδεικτικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε ποσοστό  5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

9.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

10.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες .

11.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περίληψη της προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια,  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.( www.promitheus.gov.gr ) και στην ιστοσελίδα www.ige.gr

 

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη

Έναρξη εγγραφών σεμιναρίων Α' περιόδου 2018


 

Ανακοίνωση

Εγγραφών Α 2018

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ., ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη των εγγραφών σεμιναρίων αγροτικής εκπαίδευσης της Α περιόδου του 2018 από 8 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου. Τα σεμινάρια που θα ανοίξουν οι εγγραφές είναι Α) Σεμινάρια 120 ωρών:  Μελισσοκομία , Επαγγελματική Μελισσοκομία, Αμπελουργία - Οινολογία, Αρωματικά Φυτά, Δενδροκομία, Ελαιοκομία, Ανθοκομία- Κηποτεχνία, Φυτικά Καλλυντικά ΝΕο, Επαγγελματική Κηπποτεχνία, Γαλακτοκομία-Τυροκομία, Φυτοθεραπεία- Μελισσοθεραπεία, Βιολογικές καλλιέργειες - Λαχανοκομία και Β) Σεμινάρια 80 ωρών: Απεντομώσεις - Μυοοκτονίες, Ξύλο - Ξύλινες κατασκευές, Διαχείριση μικρών Αγροκτημάτων ΝΕΟ, Γεωργικοί Σύμβουλοι. 

Το κόστος των σεμιναρίων διάρκειας 120 ωρών είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 € (Φυτικά Καλλυντικά ΝΕO 250€).

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν είτε στον Πύργο Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΓΕ (www.ige.gr

 

Για ενημερώσεις και διευκρινήσεις στo τηλέφωνo 210.80.11.146 (9 π.μ. – 2 μ.μ.).

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 2 από 11