ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (19/07/2018)

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ., ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η έναρξη των εγγραφών των σεμιναρίων αγροτικής εκπαίδευσης της Β περιόδου του 2018 αρχίζουν από 27 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου. Τα σεμινάρια που θα ανοίξουν οι εγγραφές είναι Α) Σεμινάρια 120 ωρών: Μελισσοκομία , Επαγγελματική Μελισσοκομία, Αμπελουργία - Οινολογία, Αρωματικά Φυτά, Δενδροκομία, Ελαιοκομία, Ανθοκομία- Κηποτεχνία, Φυτικά Καλλυντικά, Επαγγελματική Κηποτεχνία, Γαλακτοκομία-Τυροκομία, Φυτοθεραπεία- Μελισσοθεραπεία, Βιολογικές καλλιέργειες – Λαχανοκομία κλπ. και Β) Σεμινάρια 80 ωρών: Απεντομώσεις - Μυοοκτονίες, Ξύλο - Ξύλινες κατασκευές, Διαχείριση μικρών Αγροκτημάτων ΝΕΟ, Γεωργικοί Σύμβουλοι κλπ.
Το κόστος των σεμιναρίων διάρκειας 120 ωρών είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 € (Φυτικά Καλλυντικά 250€).
Ακόμα στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής του Ινστιτούτου αποφασίστηκε πως για τη τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο όσοι κατέχουν βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ θα μπορούν να κάνουν χρήση έκπτωσης 25% στα δίδακτρα του σεμιναρίου που θα επιλέξουν.
Επιπροσθέτως, 25% έκπτωση θα δοθεί στους επαγγελματίες παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση κατά την εγγραφή στα σεμινάρια.
Για τις δύο παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι κάλυψης των θέσεων (που αντιστοιχεί στο 10% επί του συνόλου των εκπαιδευομένων του τμήματος).
Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν είτε στον Πύργο Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 27 Αυγούστου 2018, 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΓΕ (www.ige.gr).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ Συστημικός Αριθμός Διακήρυξης: 60170

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ»

Συστημικός Αριθμός 60170

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ        ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η λήψη υπηρεσιών: • Ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης Υλικού •Διαχείρισης και προβολής Ψηφιοποιημένου υλικού (Λογισμικό και εξοπλισμός) •Παρουσίασης ανάδειξης βιβλιοθήκης • Υποστήριξης προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του καθαρού ποσού των ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (80.645,16 €) πλέον ΦΠΑ 24%. Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48160000-7 .

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.ige.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημέρα ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  καθώς και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν :α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.

6.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.( www.promitheus.gov.gr). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28  Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.)

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3  Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

8.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε 2% της ενδεικτικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε ποσοστό  5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

9.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

10.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες .

11.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περίληψη της προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια,  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.( www.promitheus.gov.gr ) και στην ιστοσελίδα www.ige.gr

 

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη

Έναρξη εγγραφών σεμιναρίων Α' περιόδου 2018


 

Ανακοίνωση

Εγγραφών Α 2018

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ., ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη των εγγραφών σεμιναρίων αγροτικής εκπαίδευσης της Α περιόδου του 2018 από 8 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου. Τα σεμινάρια που θα ανοίξουν οι εγγραφές είναι Α) Σεμινάρια 120 ωρών:  Μελισσοκομία , Επαγγελματική Μελισσοκομία, Αμπελουργία - Οινολογία, Αρωματικά Φυτά, Δενδροκομία, Ελαιοκομία, Ανθοκομία- Κηποτεχνία, Φυτικά Καλλυντικά ΝΕο, Επαγγελματική Κηπποτεχνία, Γαλακτοκομία-Τυροκομία, Φυτοθεραπεία- Μελισσοθεραπεία, Βιολογικές καλλιέργειες - Λαχανοκομία και Β) Σεμινάρια 80 ωρών: Απεντομώσεις - Μυοοκτονίες, Ξύλο - Ξύλινες κατασκευές, Διαχείριση μικρών Αγροκτημάτων ΝΕΟ, Γεωργικοί Σύμβουλοι. 

Το κόστος των σεμιναρίων διάρκειας 120 ωρών είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 € (Φυτικά Καλλυντικά ΝΕO 250€).

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν είτε στον Πύργο Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΓΕ (www.ige.gr

 

Για ενημερώσεις και διευκρινήσεις στo τηλέφωνo 210.80.11.146 (9 π.μ. – 2 μ.μ.).

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

Κληροδότημα Ιφ. Ανδρέα Συγγρού

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Μαρούσι,    24/10/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Πιστοποίηση τεχνίτη μελισσοκομίας ISO/IEC 17024

 

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη 24 Οκτωβρίου στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών η πιστοποίηση του «τεχνίτη μελισσοκομίας» ISO/IEC 17024 επαγγελματικών προσόντων, από την Πρόεδρο του Ι.Γ.Ε.. Άννα - Μαρία Γιάντση και τον Γενικό Διευθυντή της TUV AUSTRIA HELLAS Ιωάννη Καλλιά. Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν τα πτυχία στους πρώτους δέκα επιτυχόντες τεχνίτες μελισσοκόμους.

 

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος της APIVITA κ. N. Κουτσιανάς,   ο πρόεδρος της Αττικής Μελισσοκομικής (Μέλι Αττικής) κ. Γ. Πίττας, και εκ μέρους της ΟΜΣΕ ο κ. Νίκος Παλαιοκώστας μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Αττικής «ο Κηφήνας», οι οποίοι απέδωσαν και χαιρετισμό.

 

Την εκδήλωση άνοιξε η κυρία Άννα – Μαρία Γιάντση, η οποία παρουσίασε την ιστορία και το έργο του Ινστιτούτου. Επισήμανε ότι «To ΙΓΕ και η εκπαίδευση στην μελισσοκομία είναι πλέον συνυφασμένα στην συνείδηση του κοινού της μελισσοκομίας. Ακόμα το Ι.Γ.Ε. διαθέτει μαθητολόγιο μελισσοκομίας από το 1906, κι ότι μόνο ο αριθμός των εκπαιδευομένων την περίοδο από το 2000 έως και το 2017 ανέρχεται στους 7.754, ενώ στο σύνολο των 20  και πλέον σεμιναρίων που υλοποιούνται στο ΙΓΕ, το 50% των μαθητών παρακολουθούν το βασικό και το επαγγελματικό σεμινάριο της μελισσοκομίας». Ακόμα ανακοίνωσε ότι θα  λειτουργήσουν για την πιστοποίηση τρεις εξεταστικές περίοδοι, και ότι τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εξέταση θα πραγματοποιούνται στο ΙΓΕ. Ακόμα επισήμανε ότι στις εξετάσεις της πιστοποίησης μπορούν να συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν είτε εκπαιδεύτηκαν στο ΙΓΕ είτε όχι. Ο κ. Καλλιάς από την πλευρά του τόνισε ότι η πιστοποίηση του τεχνίτη μελισσοκομίας εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα ανέφερε ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS  είναι μέλος του  TÜV AUSTRIA GROUP και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994, ως ανεξάρτητος Οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιθεώρησης, στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στο περιβάλλον και στην αειφορική διαχείριση πόρων. H TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει Διαπίστευση, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες.

 

Το Ι.Γ.Ε. αποβλέπει μελλοντικά στην υλοποίηση πιστοποιήσεων επαγγελματικών προσόντων και σε άλλους κλάδους του αγροτικού τομέα. Την αναγκαιότητα πιστοποίησης στα αγροτικά επαγγέλματα επισήμαναν με τους χαιρετισμούς τους όλοι οι υψηλοί προσκεκλημένοι.

 

 

Η διοίκηση του Ι.Γ.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους μελισσοκόμους και εκπροσώπους του κλάδου που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση αλλά και όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

 

Σελίδα 6 από 14