ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Β 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

Κληροδότημα Ιφ. Ανδρέα Συγγρού

 

 

 ΑΔΑ: ΨΚΨΝ46ΨΧΚ6-ΘΡ3

                                                                 

 

Κηφισιά, 22/08/2019

Αρ. Πρωτ.: 419                                                                

   

 

Πληροφορίες: Δρ. Γεώργιος Μπαλωτής

Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 182 – Κτήμα Συγγρού

Ταχ.Κωδ.: 14562, Κηφισιά

Τηλ. 210-8011146

Fax: 210-8085243

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

   Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 08/20-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους κλάδους αγροτικής εκπαίδευσης, όπως: Μελισσοκομία, Ελαιοκομία, Αμπελουργία, Οινολογία, Δενδροκομία, Κηποτεχνία - Ανθοκομία, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Γαλακτοκομία-Τυροκομία, Αγροβιοτεχνίες, Βιολογικές Καλλιέργειες -Λαχανοκομία,  Διαχείριση Μικρών Αγροκτημάτων, Ξύλο & Ξύλινες Κατασκευές, Aπεντομώσεις –Μυοκτονίες κτλ. (όπως ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα www.ige.gr). Παράλληλα θα πραγματοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

   Για το λόγο αυτό προτίθεται (ανάλογα με τις ανάγκες) να προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον πίνακα Α. Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των σεμιναριακών μαθημάτων του ΙΓΕ καθώς και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες (συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων) που δε μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν ανάλογα. Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες, είτε στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι είτε σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Περιφέρεια. Οι μέρες και ώρες διδασκαλίας ανά σεμινάριο ορίζονται από την Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β101

Γεωπόνοι  Π.Ε. για τα  σεμινάρια Βραχείας και Ταχείας Εκπαίδευσης

Π103

Γεωπόνος  Π.Ε. για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

ΠΡ101

Γεωπόνος  Π.Ε. υπεύθυνος για τα  Σεμινάρια Εκπαίδευσης του ΙΓΕ

 

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό:

α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή/και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

 

 

   Τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε μαθητές με σκοπό:

(α) την ενημέρωση των μαθητικών ομάδων, για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, (β) την εκπαίδευση των μαθητών ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν να δημιουργούν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, καθώς και (γ) την ευαισθητοποίηση τους μέσω της στενής επαφής με τη φύση.

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, info@ige.gr), μέχρι τις 13/09/2019, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Κωδικός Θέσης

Δικαιολογητικά

Κριτήρια Αξιολόγησης

Β101

 

1.       Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)

2.       Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού

3.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

4.       Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο

5.       Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

6.       Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων

7.       Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

 

1.               Στην περίπτωση που η θέση δεν καλύπτεται από ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε., δύναται να καλυφθεί από άλλη σχετική ειδικότητα Π.Ε. ή Τ.Ε..

 

2.               Εκπαιδευτικές ικανότητες των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν είναι: α) να είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ ή του ΕΟΠΠΕΠ, ή β) εκπαιδευτής που έχει διδάξει στο Ινστιτούτο μας ή σε άλλο σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150 διδακτικές ώρες ή γ) εκπαιδευτής απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση για τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ (*1).

 

3.               Η διδακτική εμπειρία που θα παρουσιάσει θα πρέπει να είναι σχετική με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει και έχει αποκτηθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

 

4.               Η εργασιακή εμπειρία του εκπαιδευτή θα πρέπει να σχετίζεται με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει. (*2)

 

5.                Εφόσον κριθεί αναγκαία η υλοποίηση σεμιναρίου με τοπικό ενδιαφέρον ή με τοπική ιδιαιτερότητα στην Περιφέρεια, θα προτιμηθούν υποψήφιοι της ευρύτερης περιοχής

 

Π103

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Γεωτεχνικού

3. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ

4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

5. Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου

6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη

7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

ΠΡ101

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Γεωτεχνικού

3. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ

4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

5. Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου

6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη

7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

Παρατηρήσεις:

* 1. Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κριτήριο αποκλεισμού η μη κατοχή ΑΣΠΑΙΤΕ – ΣΕΛΕΤΕ

*2. Στο σεμινάριο Γευσιγνωσίας οίνου είναι απαραίτητη η 2-ετής εργασιακή εμπειρία ως οινοχόος (sommelier).

 

 

    Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. βάσει του Πίνακα Γ “Μοριοδότηση Εκπαιδευτών”. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει διαφορετική αίτηση ανά Κωδικό Θέσης. Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 – 13:30 στο τηλέφωνο 210-8011146.

 

 

Πίνακας Γ.

1.

Εκπαίδευση

 

1.1.

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

β. Μεταπτυχιακό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου

γ. Διδακτορικό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου

* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

 

10

5

7

 

 

 

1.2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

α. Μεταπτυχιακό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

β. Διδακτορικό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

γ. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ

 

5

10

3

1.3.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή/και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία), (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών ή επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ ή ΕΟΠΠΕΠ (Σχετική Βεβαίωση

Ένταξης στο Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ ή το αντίστοιχο του ΕΟΠΠΕΠ)

 

 

 

 

 

 

 

15

1.4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

α) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων

(ελάχιστο 150 ώρες)

β) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150

ώρες (0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

 

15

1.5.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

α) Εργασιακή εμπειρία του υποψήφιου επί του αντικειμένου του σεμιναρίου (0,5

μόριο ανά έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

 

 

Μοριοδότηση Εκπαιδευτών Ι.Γ.Ε.

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

 

 

Δρ.  Γεώργιος Μπαλωτής Γεωπόνος


 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ., ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι εγγραφές των σεμιναρίων αγροτικής εκπαίδευσης της B΄ περιόδου του 2019 διεξάγονται αυστηρά από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου λόγω αυξημένης ζήτησης των σεμιναρίων. Τα σεμινάρια στα οποία γίνονται εγγραφές είναι:

Α) Σεμινάρια 120 ωρών: Μελισσοκομία, Επαγγελματική Μελισσοκομία, Αμπελουργία, Οινολογία, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Βοτανοθεραπεία, Δενδροκομία, Ελαιοκομία, Εναλλακτικές Καλλιέργειες, Ανθοκομία - Κηποτεχνία, Επαγγελματική Κηποτεχνία, Κτηνοτροφία - Τυροκομία, Λαχανοκομία, Βιολογικές καλλιέργειες, Αιθέρια Έλαια, Φυτοθεραπεία, Μελισσοθεραπεία, Φυσικά Καλλυντικά, Φυτοπροστασία,  Διαχείριση Αγροτικών Μονάδων και Εξαγωγές, Εκτροφή και Μεταποίηση Σαλιγκαριών, Νέα και Παραδοσιακά Τρόφιμα (Αγροβιοτεχνίες), Ποτοποιία, Πρακτική Γεωργία, Συστήματα Αυτόματης Άρδευσης.

 Β) Σεμινάρια 80 ωρών: Κοινωνική Οικονομία, Διαχείριση Μικρών Αγροκτημάτων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Ξύλο - Ξύλινες Κατασκευές, Σαπωνοποιία, Φυτεμένα Δώματα - Ταρατσόκηποι, Απεντομώσεις - Μυοκτονίες.

Γ) Νέο Σεμινάριο 52 ωρών: Γευσιγνωσία Οίνου και Ελαιολάδου.


Πρόγραμμα των Σεμιναρίων

Πρόγραμμα σεμιναρίων βραχείας διάρκειας (120 ωρών) απογευματινά 17:00-20:30

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

·         ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

·          ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

·         ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

·         ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

·         ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

·         ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

·         ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

·    ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

·   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

·         ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

·         ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

·         ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

·         ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

·         ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

·         ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

·         ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

·         ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

·         ΕΚΤΡΟΦΗ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

·         ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

·         ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

·         ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)

·         ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ

·         ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

·         ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

·         ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 

·         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Πρόγραμμα σεμιναρίων βραχείας διάρκειας (120 ωρών) πρωινά 13:00-16:30

 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

 

·         ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 

 

 

                        Πρόγραμμα ταχύρυθμων σεμιναρίων (80 ωρών) 17:00-20:30

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

 

 

·         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

·         ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ - ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ

·         ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

·         ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

·         ΞΥΛΟ - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

·         ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ

 

 

 

 

Νέο σεμινάριο 52 ωρών 17:00-20:30

ΤΡΙΤΗ

 

 

 

       ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΟΙΝΟΥ  ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

 

 

             

 

Το μοναδικό κριτήριο συμμετοχής είναι η σειρά προτεραιότητας με την οποία θα κατοχυρώσει ο ενδιαφερόμενος τη θέση στο σεμινάριο. Για τη συμμετοχή του θα πρέπει:

·      Nα συμπληρώσει αίτηση είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Γ.Ε http://ige.gr/index.php/el/contact/registration), είτε στη γραμματεία (Πύργος Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ.)

·      Να καταβάλει το ποσό των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας (που θα του δοθεί) εντός 2 εργάσιμων ημερών. Μετά την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους.

Υπάρχει η δυνατότητα να διευκολυνθεί η καταβολή των διδάκτρων έως τρεις άτοκες δόσεις. Η παραπάνω συναλλαγή (των δόσεων) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο Ι.Γ.Ε. με την πιστωτική κάρτα του ενδιαφερόμενου.

Το κόστος των σεμιναρίων διάρκειας 120 ωρών είναι 180 €, ενώ για τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών είναι 140 €.  Το Σεμινάριο Φυσικά Καλλυντικά διάρκειας 120 ωρών κοστίζει 250 και της Γευσιγνωσίας Οίνου και Ελαιολάδου διάρκειας 52 ωρών κοστίζει 120 €.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής του Ινστιτούτου αποφασίστηκε πως για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο όσοι κατέχουν βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ θα μπορούν να κάνουν χρήση έκπτωσης 25% στα δίδακτρα του σεμιναρίου που θα επιλέξουν.

Επιπροσθέτως, 25% έκπτωση θα δοθεί στους επαγγελματίες παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση κατά την εγγραφή στα σεμινάρια.

Για τις δύο παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι κάλυψης των θέσεων (που αντιστοιχεί στο 10% επί του συνόλου των εκπαιδευομένων του τμήματος). 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε στο 210 8011 146 (9 π.μ. έως 1 μ.μ.) 

 

 

                                                                      

 

                                                                               

Μελίσσια για πρώτη φορά στη στέγη δημόσιου κτηρίου στην Ελλάδα 

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Πύργος Συγγρού φιλοξενεί από σήμερα μελίσσια στη στέγη του. Πρόκειται για μία ξεχωριστή πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) που τονίζει την ανάγκη για σεβασμό της φύσης, προστασία των μελισσών και διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

Τρεις κυψέλες (η Ιφιγένεια, ο Ανδρέας και η Έλλη) τοποθετήθηκαν στην οροφή του Πύργου Συγγρού, ο οποίος στεγάζει και την πλούσια συλλογή του Μουσείου Μελισσοκομίας. Το ιστορικό κτήριο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το μελισσοκομείο που λειτουργεί αδιάλειπτα στο Κτήμα Συγγρού εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το Ι.Γ.Ε. εμπνεύστηκε από ανάλογες δράσεις σε διάσημα ευρωπαϊκά κτήρια όπως η Παναγία των Παρισίων, η Όπερα Γκαρνιέ, το Γκραν Παλέ και το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, ο Καθεδρικός Ναός του Βερολίνου, η Tate Modern και το Royal Festival Hall στο Λονδίνο, το Σκωτικό Κοινοβούλιο στο Εδιμβούργο και το Cankarjev Dom στη Λιουμπλιάνα. Η διεθνής κινητοποίηση έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον ανησυχητικό ρυθμό με τον οποίο εξαφανίζονται οι μέλισσες παγκοσμίως και τον περιορισμό της εντομοφοβίας στα αστικά περιβάλλοντα.

Με παράδοση 90 ετών στη μελισσοκομία, το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών συμβάλλει στην ανάπτυξη του νευραλγικού κλάδου, στηρίζοντας τις αποικίες μελισσών, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωση των ανθρώπων και των ζώων καθώς διασφαλίζουν την αναπαραγωγή των φυτών μέσω της επικονίασης. Τα ποικίλα εκπαιδευτικά του προγράμματα περιλαμβάνουν και σχετικά σεμινάρια για όλο το εύρος των ενδιαφερομένων από επαγγελματίες μελισσοκόμους μέχρι αρχαρίους. Τα τελευταία χρόνια, το Ι.Γ.Ε. απευθύνεται και σε παιδιά με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Η Κοινωνία της Μέλισσας» στο οποίο οι μαθητές εξοικειώνονται με τον κόσμο των μελισσών και ενημερώνονται για τη σημαντικότατη συμβολή του στο οικοσύστημα, ώστε να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον.

Τα τρία μελισσοσμήνη είναι δωρεά των παλιών μαθητών του Ι.Γ.Ε. Λεονάρδου Κλήμη και Γιώργου Γκάρτσου.

Νέα σεμινάρια από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

 

 

Μια νέα σειρά πρωτοποριακών σεμιναρίων εντάσσει στα εκπαιδευτικά του προγράμματα το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, στοχεύοντας στην επιμόρφωση όχι μόνο επαγγελματιών του κλάδου αλλά και όλων των πολιτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε αγροτικά θέματα.

Τα νέα σεμιναριακά μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων από Γευσιγνωσία Οίνου και Ελαιολάδου μέχρι Πρακτική Γεωργία και Κοινωνική Οικονομία. Παράλληλα, διαχωρίζονται σεμινάρια που είχαν συμπτυχθεί όπως τα Φυτικά Καλλυντικά, η Σαπωνοποιία και η Αρωματοθεραπεία, καθώς και η Αμπελουργία και η Οινολογία. 

Στο πλαίσιο διεύρυνσης και εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, το  Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών ενεργοποιεί και παλαιότερα σεμινάρια που αφορούν εξειδικευμένα θέματα όπως αυτοφυή και καλλιεργήσιμα μανιτάρια, αγροβιοτεχνίες, συστήματα αυτόματης άρδευσης, βιολογικές καλλιέργειες και ποτοποιία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν και κάποιο από τα βασικά σεμινάρια του Ι.Γ.Ε. που περιλαμβάνουν κύκλο μαθημάτων σε αντικείμενα όπως μελισσοκομία, ελαιοκομία, κηποτεχνία και ξύλινες κατασκευές.

Τα σεμινάρια του Ι.Γ.Ε. πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, από Σεπτέμβριο μέχρι Ιανουάριο και από Φεβρουάριο έως Ιούνιο, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους  ανάλογα με το πρόγραμμα, ενώ η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις του Κτήματος Συγγρού.

 Τα σεμινάρια διάρκειας 120 ωρών γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, ενώ τα σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών μία φορά την εβδομάδα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των νέων σεμιναρίων θα αναρτηθεί στις 16 Αυγούστου στην ιστοσελίδα του Ι.Γ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ige.gr 

Ημερίδα του Ι.Γ.Ε. για την Ελληνική Παραδοσιακή Μελισσοκομία

ΗΜΕΡΙΔΑ Ι.Γ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Μέλισσας στις 20 Μαΐου, το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) διοργάνωσε  ημερίδα με θέμα: «Ελληνική παραδοσιακή μελισσοκομία: Μέθοδοι και συμβολή στις διεθνείς εξελίξεις» την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 στην αίθουσα Ιφιγένεια του Πύργου Συγγρού.

Την εκδήλωση που είχε ως σημείο αναφοράς το υπάρχον Μουσείο Μελισσοκομίας στεγαζόμενο εντός του Πύργου Συγγρού, προλόγισε ο νέος Πρόεδρος του Ι.Γ.Ε. Παναγιώτης Σκοτειδάκης και τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης, η πρέσβειρα της Σλοβενίας, κα. Ανίτα Πίπαν, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Νικόλαος Αντώνογλου και στελέχη του υπουργείου, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), κ. Βασίλειος Ντούρας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της APIVITA, κ. Νίκος Κουτσιανάς, ο κ. Γεώργιος Πίττας ως εκπρόσωπος της ΕΔΙΑΜ (Εταιρίας Διαφύλαξης Μελισσοκομικού αρχείου) και πλήθος μελισσοκόμων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απευθύνοντας χαιρετισμό, εξήρε το έργο του εκλιπόντος Αθανάσιου Μπίκου που ήταν το πνεύμα και η ουσιαστική ψυχή του υπάρχοντος Μουσείου Μελισσοκομίας, το οποίο στεγάζεται εντός του Πύργου Συγγρού. Ο κ. Αραχωβίτης ανέφερε ότι έγινε αποδεκτή η εισήγηση όλων των παραγόντων για τη δημιουργία ενός μουσείου μελισσοκομίας και ελληνικού μελιού στο Ι.Γ.Ε. προκειμένου να στεγάσει όλη την παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι και τις σύγχρονες τεχνικές. Τόνισε ότι στο Ινστιτούτο υπάρχουν ευρήματα από κυψέλες και εργαλεία τα οποία αναζητούν ένα “σπίτι” αντάξιο της ιστορίας και της προσφοράς της μελισσοκομίας στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή του τόπου αλλά και στη βιοποικιλότητα και στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η πρέσβειρα της Σλοβενίας, κα. Ανίτα Πίπαν εξέφρασε τη χαρά της που παραβρέθηκε στον Πύργο Συγγρού ενόσω πραγματοποιήθηκε  η ανακοίνωση από τον κ. Αραχωβίτη. Μιλώντας για τη χώρα της ανέφερε τη μεγάλη ανάπτυξη της μελισσοκομίας σε αυτήν καθώς και τη σύνδεση που έχει επιτευχθεί με τον αγροτουρισμό. Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία της μέλισσας στο οικοσύστημα και ζήτησε από όλους να συνεργαστούν για τη διάσωση του περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, κ. Παναγιώτης Σκοτειδάκης, έκανε ιδιαίτερη μνεία σε όλους όσοι έχουν συμβάλει με την εθελοντική τους προσπάθεια στο να υπάρχει το Μουσείο Μελισσοκομίας. Έδωσε έμφαση στη σημασία του μουσείου για την ελληνική μελισσοκομία και στη λειτουργία του ως επικοινωνιακό κέντρο για ανθρώπους που ασχολούνται με τη μελισσοκομία αλλά και για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να γνωρίσουν τον κλάδο.

Στη συνέχεια, ο αρχαιολόγος κ. Γεώργιος Μαυροφρύδης αναφέρθηκε στη συμβολή της ελληνικής παραδοσιακής μελισσοκομίας στις διεθνείς εξελίξεις. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία συμμετείχαν η κα. Σοφία Γούναρη, εντεταλμένη ερευνήτρια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο κ.  Μαυροφρύδης, ο κ. Ντούρας και ο αντιπρόεδρος του Ι.Γ.Ε., κ. Δημήτριος Πετροπουλάκης,  ο οποίος συνόψισε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης.

Ο κ. Πετροπουλάκης επισήμανε τη συμβολή του Ι.Γ.Ε. στη μελισσοκομία μέσω των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και των δράσεών του. Ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τις παρεμβάσεις τους στη συζήτηση, ενώ τόνισε ότι ο στόχος όλων είναι να δημιουργηθεί ένα ζωντανό μουσείο που θα προσφέρει γνώση, ιστορική, διαδρομή, καθημερινότητα και επιστημονική κατάρτιση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο μουσειακό χώρο που στεγάζει πλούσια συλλογή από κοφίνια, πήλινες, ξύλινες και πέτρινες κυψέλες, πήλινα καπνιστήρια καθώς και διάφορα άλλα εργαλεία από την ιστορία της ελληνικής μελισσοκομίας.

Σελίδα 4 από 14