Country Switcher

Προκήρυξη εκπαιδευτών για τα σεμινάρια του ΙΓΕ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Κληροδότημα Ιφ. Ανδρέα Συγγρού

 

 

 

 

Μαρούσι, 01/09/2016

Αρ. Πρωτ.: 564

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: Δρ. Γεώργιος Μπαλωτής

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 182 – Κτήμα Συγγρού

Ταχ.Κωδ.: 14562 Κηφισιά

Τηλ. 210-8013375

Fax: 210-8085243

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/30-06-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία – Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία – Ελαιοκομία, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυτοπροστασία, Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Καλλιέργεια Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφία, Ποτοποιία, Χρήστες ΕΑΕ κ.τ.λ. Παράλληλα θα πραγματοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό προτίθεται (ανάλογα με τις ανάγκες) να προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον πίνακα Α. Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των σεμιναριακών μαθημάτων του ΙΓΕ καθώς και της περιβαλλοντικής του εκπαίδευσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες (συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων) που δε μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν ανάλογα. Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες είτε στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, είτε σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Περιφέρεια και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε διδάσκοντα ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β101

Γεωπόνοι  Π.Ε. για τα  σεμινάρια Βραχείας και Ταχείας Εκπαίδευσης

Ο102

Γεωτεχνικοί  Π.Ε. για τα σεμινάρια χειριστών Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Π103

Γεωπόνοι  Π.Ε. για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό:

α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή / και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε μαθητές με σκοπό:

(α) την ενημέρωση των μαθητικών ομάδων, για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, (β) την εκπαίδευση των μαθητών ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν να δημιουργούν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, καθώς και (γ) την ευαισθητοποίηση τους μέσω της στενής επαφής με τη φύση.

 

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, info@ige.gr), μέχρι την 16/09/2016, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Κωδικός Θέσης

Δικαιολογητικά

Κριτήρια Αξιολόγησης

Β101

1.       Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)

2.       Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού

3.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

4.       Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο

5.       Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

6.       Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων

7.       Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

 

1.               Στην περίπτωση που η θέση δεν καλύπτεται από ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε., δύναται να καλυφθεί από άλλη σχετική ειδικότητα Π.Ε. ή Τ.Ε..

 

2.               Εκπαιδευτικές ικανότητες των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν είναι: α) να είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ ή του ΕΟΠΠΕΠ, ή β) εκπαιδευτής που έχει διδάξει στο Ινστιτούτο μας ή σε άλλο σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150 διδακτικές ώρες ή γ) εκπαιδευτής απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση για τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ (*1).

 

 

3.               Η διδακτική εμπειρία που θα παρουσιάσει θα πρέπει να είναι σχετική με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει και έχει αποκτηθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

 

 

4.               Η εργασιακή εμπειρία του εκπαιδευτή θα πρέπει να σχετίζεται με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει.

 

5.                Εφόσον κριθεί αναγκαία η υλοποίηση σεμιναρίου με τοπικό ενδιαφέρον ή με τοπική ιδιαιτερότητα στην Περιφέρεια, θα προτιμηθούν υποψήφιοι της ευρύτερης περιοχής

 

Ο102

1.       Πτυχίο Γεωπόνου, Δασολόγου (ΑΕΙ)

2.       Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού

3.       Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 1) επεξεργασίας κειμένων, 2) υπολογιστικών φύλλων και 3) υπηρεσιών διαδικτύου

4.       Γνώση σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

5.       Εργασιακή εμπειρία επί θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

6.       Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα ληφθεί υπόψη

7.       Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων θα ληφθεί υπόψη

8.       Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη

9.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Π103

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Γεωτεχνικού

3. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ

4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου

5. Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου

6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη

7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

Παρατηρήσεις:

* 1. στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κριτήριο αποκλεισμού η μη κατοχή ΑΣΠΑΙΤΕ - ΣΕΛΕΤΕ

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. βάσει του Πίνακα Γ Μοριοδότηση Εκπαιδευτών. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει διαφορετική αίτηση ανά Κωδικό Θέσης, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων. Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.. στο τηλέφωνο 210- 8011146.

 

 

Πίνακας Γ.  Μοριοδότηση Εκπαιδευτών Ι.Γ.Ε

 

 

Εκπαίδευση

 

1.1.

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

β. Μεταπτυχιακό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου

γ. Διδακτορικό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου

* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

 

10

5

7

 

 

 

1.2.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

α. Μεταπτυχιακό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

β. Διδακτορικό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

γ. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ

 

5

10

3

1.3.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή/και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία), (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών ή επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ ή ΕΟΠΠΕΠ (Σχετική Βεβαίωση

Ένταξης στο Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ ή το αντίστοιχο του ΕΟΠΠΕΠ)

 

 

 

 

 

 

 

15

1.4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

α) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων

(ελάχιστο 150 ώρες)

β) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150

ώρες (0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

 

15

1.5.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

α) Εργασιακή εμπειρία του υποψήφιου επί του αντικειμένου του σεμιναρίου (0,5

μόριο ανά έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

 

Δρ. Γεώργιος Μπαλωτής Γεωπόνος


 

 

 

Αρ. Πρωτ.  ………… *

Ημερ/νια    /   / 201  *

(* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

 

ΠΡΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΓΕ

 

 

A.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

 

2. Όνομα:

 

3. Όν. πατέρα:

 

4. Όν. μητέρας:

 

5. Ημ/νία γέννησης:

 

/

 

/

 

 

6. Φύλο:

Α

 

 

Γ

 

 

 

 

 

 

7. Α.Δ.Τ.:

 

8. Τόπος κατοικίας:

 

 

 

9. Οδός:

 

10. Αριθ.:

 

11. Τ.Κ.:

 

 

12. Τηλέφωνο (με κωδικό):

 

13. Κινητό:

 

14. e-mail:

 

 

                                                       

 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε αίτησή μου για εκπαιδευτής στα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο για την B’ περίοδο του 2016 στο σεμινάριο ……………………...………………….

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : 

Β101

 

Ο102

 

Π103

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο ένα σεμινάριο ανά αίτηση και σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο

 

Πτυχίο ΑΕΙ:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος:  

MSc

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 

 

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

Διδακτική Εμπειρία:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Ώρες Διδακτικής

Εμπειρίας

 

Εργασιακή εμπειρία:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Έτη Εργασιακής Εμπειρίας

 

 

Συνημμένα:

1.  ………………………………

2.  ………………………………

3.  ……………………………..

4.  ……………………………..

5.  ………………………………

6.  ……………………………..

7.  ……………………………..

 

 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

  

 

                                                                                                    (Υπογραφή)